Elevforsikring

Alle elever i videregående skole er forsikret mot ulykker. Det gjelder også lærlinger, lærekandidater og elever i praksis ute i bedrifter.

Elevforsikringen dekker

Forsikringen omfatter skader ved ulykker som skjer når elevene deltar i undervisning eller i en aktivitet i regi av fylkeskommunen.

Med ulykke menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre hendelse. Forsikringen gir erstatning ved dødsfall og livsvarig medisinsk invaliditet, og den dekker behandlingsutgifter.

Det er KLP Skadeforsikring AS som er leverandør av ulykkesforsikring for elever. 
Les hva elevforsikringen dekker på klp.no

For flere detaljer om forsikringssummer og skader, ta kontakt med skolen din.

Elevforsikringen dekker ikke

Elevforsikringen dekker ikke tap, tyveri eller skade på personlig utstyr som

 • datamaskin
 • telefon
 • lærebøker
 • klær
 • andre verdisaker

Her må eleven og foresatte vurdere å tegne egen forsikring, eller sjekke om dere kan bruke en forsikring dere allerede har.

Har eleven bærbar elev-PC fra fylkeskommunen, er det tre års garanti på PC-en.
Les avtalen om bærbar elev-PC fra fylkeskommunen

Hvem kan bruke elevforsikringen?

 • elever ved Innlandet fylkeskommunes videregående skoler
 • lærlinger og lærekandidater i videregående skole
 • elever på utplassering og under praktisk yrkesopplæring i bedrift
 • elever med læreplasskurs
 • elever i grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige (kombinasjonsklasse)
 • elever i voksenopplæringen
 • elever som er knyttet til oppfølgingstjenesten (OT)
 • elever på utplassering i utlandet eller som deltar i Erasmus-programmet
 • elever som bor på internat
 • elever ved Ringebu og Toten folkehøgskole
 • elever ved Fagskolen Innlandet
 • barn og ungdom under 18 år som deltar på aktivitet i regi av fylkeskommunen

Lærlinger og lærekandidater er dekket av yrkesskadeforsikringen til bedriften de er utplassert i, og skal ikke bruke elevforsikringen ved ulykker.

Skademelding for elever

Det er ulike rutiner for hvordan en skade skal meldes, avhengig av om det skjer i undervisningstiden, ved reise til og fra undervisning, ved utplassering i bedrift, eller under andre aktiviteter i regi av fylkeskommunen.

Kontakt skolen for å få informasjon om hvilke rutiner som gjelder.
Ansatte ved skolen finner informasjon i 
Forsikringsportalen, Rutiner ved skade (krever pålogging)

Informasjonsskriv om yrkesskade ved utplassering

Lærlinger og lærekandidater som er utplassert i en bedrift, skal være dekket av bedriftens yrkesskadeforsikring på lik linje med de andre ansatte i bedriften.

Lærlinger og lærekandidater skal være dekket av yrkesskadeforsikring uansett hvor stor eller liten bedriften er. Er bedriften et enkeltpersonforetak som ikke har egen yrkesskadeforsikring, må bedriften ta kontakt med skolen for å bli oppført i som medforsikret i fylkeskommunens avtale.